diurnal . poetry . news . writeratureTuesday, April 15, 2008

Ed Pangitanggoyor na Anlong tan Umaanlong a Pangasinan

Masurin tua ya say bilay na sakey a salita wala ed mabunan kuritan ono litiratura. Pintal ed salita so tawir a kultura na totoon manuusar ed saya. Bangta, anto so kakanaan tonia no anggapo so kamarerua odino koliktibon sininop ya kakabatan tan ilalam ya nidatek ed awaran tan kuritan na makankien?

Say salitan Pangasinan nipanon ya mabilay a kuan, nikesneg balet ed asagmakan ton lobuk ono kipapasen. Anggapo so pakayari to nin miampar ed saray salitan nilugar tan mabulaslas a singa kawalaan da la’ra’y kuritan na Tagalog, Cebuano, Iluko, Hiligaynon, Bicolano tan arum ni’ran mayor a lingguahi ed lapag a bansa.

Dia’d maanlong ya panangibekas, maatap la’ra’y musian mangaantabay ed saray umaanlong tan sumusulat tayo natan odino agtayo ni nipaalagey o niletneg ed malet tan mabiskeg a pundasion so parnasun Pangasinan.

Asipur ira’y umaanlong a Pangasinan a singa inkasipur na malayug ya Caboloan. Onkapalduan siglo insan ira sinmulming lamet lapu ed pililikna tan pilalek ya onosbong pian ombayongabong so tawir a salitan tan naogsay so balon liknaan tan sensibilidad.

Dia’d impangiparungtal nen Dr. Ma. Crisanta Nelmida-Flores ed Balikas na Caboloan (NCCA, 2005), inkuan da:

“In recent times, vernacular writers dwindled in number as more and more Pangasinan writers educated and exposed to foreign literatures and periodicals shifted to English.”

Talomplo tan lima’y taon sakbay tonia, inkuan nen Rev. Fidel of Amurrio:
“Starting since the uprising of Serrat in 1816, Iloko settlers were coming to Pangasinan, especially to the barrios of the boundary towns. This gave origin to the strange phenomenon: many Pangasinanes gave up their language for the language of those who came to make a living among them. (Pangasinan History and Literature, 258)”

No ontan sirin, dia’d sarayan abitlan punto labat atuldekan la so kipapasen na Pangasinan bilang sakey a litirarion lingguahi. Manlapu ed baybay o amianen inmaliwedwer so salitan Iluko ed apatiran sokung na luyag, tan manpu ed sagur linmaknab so salitan Tagalog tan English bilang medium na panagbangat ed saray awiran tan unibersidad. Makasengeg na kalkalnan apapas so lamlam da’ra’y tobunbalo ono balon kailalakan ed dilan abangonan.

Ingen, lalon agimperan ya maung so kipapasen da’ra’y umaanlong tan sumusulat ta karaklan ed sikara et nansalat na salitan makana odino mausar ed sikara pian makapibansag ira ed kurang na kuritan ed paway na luyag.

Gisla na Kamarerua da’ra’y Umaanlong a Pangasinan

Wala la’y anlong a Pangasinan sakbay ya imaparungtal na misionarion Kastila so alpabiton Latin tan say insulat ono inkorit ya Pangasinan. Say anlong tayo et “oral” odino imbalikas a singa saray: pabitla, bonikew, diparan, pangoliran, bando, pasantabi tan ditso; tan saray inkansion: say dangoan, tambayo tan petek.

Say sankaunaan ya inkorit iran anlong ed salitan Pangasinan ed saray liturhiyan inusar da’ra’y misionarion papari ed katikismo nen ileletneg da ni ed luyag so Katolisismo. Kaiba ed saraya so gozos tan impanbilay.

Inkorit tan impalapag ira’y sankasakbayan ya amoroson anlong nen komalabinsiam a siglo labat. Bangta agto iya asabi ono agamoran so sankatageyan ya pakabirbiran anggano nen panaon ya tinawag dan Golden Age of Pangasinan Literature (circa 1920-1940s) sanen kapigan inkinon ira’y matalunggaring iran sumusulat na zarzuela tan kombilay (novel) manlapu ed sikara di Pablo Mejia tan Catalino Palisoc ya angga ed sikara di Maria Magsano tan Juan Villamil.

Wala met ira’y umaanlong a sinmulming kasumpal na “golden age” ya angga ed katatdang na komaduan milinium. Pigara ed sikara ed nipalapag ed Silew, Sandiy Siley, Tunong tan Traveller. Bangta, lamet, dia’d maanlong a panangibekas, impireg met la’ra ed beneg na kanonotan no ag intabon ed lingwan a singa saray umaanlong ya akauna ed sikara. Balbaleg a rason so ag impangigalut na obra da ed liblibro tan say kakulangan na pililikna tan aprisasion na bumabasan karaklan ed kuritan a Pangasinan.

Say balon sulming ya umaanlong natan ed loub tan paway na luyag so mangitatalindeg na anlong tan say kuritan ed salitan Pangasinan. Ontan la’y pilalek tan ilalo ran naitandoro so Pangasinan bilang sakey a litirarion lingguahi. Tan dia’d panamegley na anlong et nagamoran tan magnayon so abayag lan pitamitam ya simbalo ono renaissance.

Libit so balon sensibilidad tan say kakabatan ed modirnon tiknolohiya, akaparaan iran begtewen so maalindaway ya katakelan paunla ed dalan na riklamasion na tawir a dila. Say anlong a Pangasinan natan et nampayak la’y kawayangan. Mogmon akablos ed kawalaan ton pangawan. Ipapanengneng to’y lupa na luyag ed aspito na mata da’ra’y anakbanua odino baknang ya umaanlong.

Labels:permaLink | 0 comments

A Tao 道 Sign

Le poèt de Pangasinan

Santiago B. Villafania, a bilingual Filipino poet who writes in English and in his native language of Pangasinan, is the author of poetry collections Bonsaic Verses (2012), Pinabli and Other Poems (2012), Malagilion: Sonnets tan Villanelles (2007), and Balikas na Caboloan (Voices from Caboloan, 2005) published by the National Commission for the Culture and the Arts (NCCA) under its UBOD New Authors Series. He has been published in several countries and translated into several languages. Villafania is one of the 11 Outstanding Pangasinan conferred with the 2010 ASNA Award for the Arts and Culture (literature) during the first Agew na Pangasinan and also the 430th Foundation Day of the province on April 2010. He is a member of Philippine PEN writes a regular weekly column for the Sunday Punch.

searchpublications
A collection of ghazals in Pangasinan language. Order now at Amazon.com


A collection of haiku, senryu, tanka, haiga, and other poems in English and Pangasinan language. Order now at Amazon.com


“Santiago Villafania is a searcher with a seemingly insatiable curiosity and endurance. His quest has brought him to explore world poetry from points East and West. He is no stranger to sophisticated verse forms such the Sapphic strophe nor to the diverse permutations of the Japanese haiku. But he is not a formalist, he has daringly explored Asian and Western cultures in a very personal way and writes his mind with a daring, invigorating, aesthetically pleasing ease. In his poetry Villafania displays not only a breadth, but it feels very much like a breath of fresh air.” – Ute Margaret Saine, poet, critic, translator, past president of PEN Orange County and the former editor of the California Poetry Quarterly

“Villafania’s emergence as a poet is a fine moment to celebrate. Another voice from the regions augurs a richer body of writing that Filipinos can hold up as a mirror of our native culture.” – Bienvenido Lumbera, National Artist for Literature

The Beloved Idiom | A Reading of Villafania’s ‘Pinabli & other poems’ by Dennis Andrew S. Aguinaldo


LCCN.: 2010338612

Order your copy now at CreateSpace or Amazon.com :)

"The publication of Malagilion: Sonnets tan Villanelles by Santiago B. Villafania should be a source of rejoicing for readers of regional literatures. This second book by Pangasinan's leading poet today is impressive in both form and substance. Villafania has created 300 sonnets and 50 villanelles in his own language that attempt to reflect the primacy of native culture and return the poet to the central stage of social life."A Boost to Pangasinan Literature from Breaking Signs by Cirilo F. Bautista (Philippine Panorama, 16 Dec. 2007, pp.25-26)

"Villafania is not only a visionary poet, he is a linguistic philosopher who codifies the origin of language and culture, dissects the myths and the common beliefs of the people against the urban legends, juxtaposes the literary tradition against the modern influences by dialectically infusing them in his poetic revelation of truth."Poetic Revelation in Language and Culture by Danny C. Sillada (Manila Bulletin, 12 May 2008, pp. F1-F2)

Photos: Book Launching at the Pearl Manila Hotel, 5 Feb. 2008


"Santiago Villafania's Balikas ed Caboloan certainly has reinvigorated the anlong tradition of Pangasinan that for a long period of time suffered silence from the hands of writers more attuned to English writing. Characteristically anacbanua, Villafania's poetry echoes his predecessors and presages a promising era for young writers in Pangasinan." – Dr. Marot Nelmida-Flores

Thesis: Bilay ed Caboloan - Reconfiguration of Space using a New Historicist Lens by Ayesah Tecson

from Pangasinan 'Anlong': Oral tradition into the 21st century published in Manila Times / Sunday Magazine, March 13 & 20, 2011.

Translate this page


Today in Literature

Quote of the Day


In Many Tongues

Translations of Sonnet To A Pilgrim Soul in different languages.

Translations of Erolalia in German, Arabic, Italian, Spanish, Bulgarian, and Hindi language. And here is the 1st version of the poem published in The Sunday Times (Manila Times, 11.23.2003).

Six of my poems translated into Arabic by Prof. Abdul-Settar Abdul-Latif (English Dept., College of Education, University of Basrah, Iraq) and have been published in TEXT - the Cultural Monthly Journal, Issue No.13

Swansong of the sea with translations in Italian, Arabic, Hindi, and Spanish.

Poetry News

As I Tango

Add to Technorati Favorites

Elsewhere


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...